Ultimate magazine theme for WordPress.

HCL Huedin nr.157/26.10.2018, privind modificarea unui post

0 56

R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării postului regăsit la poziția nr.93 și 64 din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018.
Având în vedere referatul nr. 8342/18.10.2018, înaintat de Compartimentul Rersurse Umane din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea modificarii Statului de Funcții și a Organigramei din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Huedin, prin modificarea postului regăsit la poziția nr.93 din Statul de funcții (Compartiment Guvernanță Corporativă), din inspector clasa I,grad profesional”debutant” în inspector clasa I,grad profesional „asistent” urmare a dispozitiei primarului nr.275/2018, și modificarea postului regăsit la pozitia nr. 64 în statul de funcții din arhivar treaptă I, în arhivar treaptă IA, urmare a dispoziției primarului nr.265/2018.

Luând în considerare faptul că în Statul de Funcții și în structura organizatorică(Organigrama)a Primăriei orașului Huedin sunt necesare modificări impuse de necesitatea asigurării cadrului organizatoric optim pentru realizarea obiectivelor stabilite prin lege;prin modificările propuse în structura organizatorică(organigramă) și în Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin nu se modifică numărul de posturi aprobat.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8991/19.10.2018 înaintat de primar și avizat de comisia de administratie publică, muncă și protecție socială la ședința din data de 22.10.2018.

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(3) și art.61 alin.(1) lit.a).din Legea nr.188/1999-privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.101 alin.(1) din H.G. nr.611/2008-pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art.41 alin.(2) din H.G.nr.286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Luand act de prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă modificarea postului regăsit la poziția nr.93 din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin prin transformarea postului funcție publică de executie, din inspector clasa I, grad profesional „debutant” în inspector clasa I, grad profesional „asistent”.
Art.2. Se aprobă modificarea postului regăsit la poziția nr. 64 din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin, prin transformarea postului contractual de execuție, din arhivar treapta I, în arhivar treapta IA.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.157/26.10.2018

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ec. Vălean Alexandru Cozea Dan
LS………………………

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.