Ultimate magazine theme for WordPress.

HCL Huedin nr.156/26.10.2018, privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație SC TRANSIM S.A.

0 39

R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de selectie -componenta integrala – elaborat in vederea desemnarii
membrilor Consiliului de Administratie pentru intreprinderea publică SC TRANSIM S.A.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018
Având în vedere referatul nr. 9018/22.10.2018 înaintat de Compartiment Guvernanța Corporativă din
cadrul Primăriei oraș Huedin în vederea aprobarii Planului de selectie -componenta integrala – elaborat in
vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie pentru intreprinderea publică TRANSIM S.A.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 9023/22.10.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 22.10.2018.

În temeiul prevederilor art.2, aln.2,lit.b,c, art.64/3,64/4 din OUG 109/2011 privind Guvernanța
Corporativă a intreprinderilor publice completată și modificată O.UG.nr.109/2011privind Guvernanţa
Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr.109/2011, art. 36, alin (2), lit.a, alin.3, lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice  Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.3. Se aprobă Planul de selecție, componenta integrală, în vederea desemnării membrilor
Consiliului de Administrație pentru intreprinderea publică SC TRANSIM S.A., conform anexei la
prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC TRANSIM S.A
Huedin și Compartimentul Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr.156/26.10.2018

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ec. Vălean Alexandru Cozea Dan
LS………………………

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.