Ultimate magazine theme for WordPress.

HCL Huedin nr.154/26.10.2018, privind casarea unor bunuri de la la Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin

0 207

R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea casării, scoaterea din gestiune și scăderea din evidențele contabile, a bunurilor propuse a fi casate la inventarul din data de 31.12.2017 la Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin

FLANCO – 16.011

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018
Având în vedere adresa nr. 410/19.10.2018, înregistrată sub nr. 8979/19.10.2018 înaintată de Gradinița cu program prelungit Prichindeii Veseli Huedin, prin care solicită aprobarea spre casare și scoaterea din funcțiune, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe propuse spre casare la inventarul din 31.12.2017, precum și scăderea din evidenţele contabile, conform listelor de inventar anexate.
Ținând seama de referatul nr. 8922/19.10.2018 înaintat de către direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin, prin care propune aprobarea casării, scoaterii din gestiune și scaderea din evidențele contabile a unor bunuri propuse spre casare la inventarul din 31.12.2017 la Gradinița cu program prelungit Prichindeii Veseli Huedin ( obiecte de inventar degradate total în valoare de 29.746,84 lei și mijloace fixe degradate total, în valoare de 21.259, 28 lei.

LIBER

Având în vedere proiectul de hoărâre nr. 8999/19.10.2018 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 22.10.2018.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă casarea, scoaterea din gestiune și scăderea din evidentele contabile a bunurilor propuse a fi casare la inventarul din 31.12.2017 la Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin, astfel:
– Obiecte de inventar degradate total, în valoare de 13.893,02 lei ;
– Mijloace fixe degradate total, în valoare de 1.518,39 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin, și Directia economica din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr.154/26.10.2018

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ec. Vălean Alexandru Cozea Dan
LS………………………

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.