Ultimate magazine theme for WordPress.

HCL Huedin nr.154/26.10.2018, privind casarea unor bunuri de la la Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin

0 218

R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

AVOCAT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea casării, scoaterea din gestiune și scăderea din evidențele contabile, a bunurilor propuse a fi casate la inventarul din data de 31.12.2017 la Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018
Având în vedere adresa nr. 410/19.10.2018, înregistrată sub nr. 8979/19.10.2018 înaintată de Gradinița cu program prelungit Prichindeii Veseli Huedin, prin care solicită aprobarea spre casare și scoaterea din funcțiune, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe propuse spre casare la inventarul din 31.12.2017, precum și scăderea din evidenţele contabile, conform listelor de inventar anexate.
Ținând seama de referatul nr. 8922/19.10.2018 înaintat de către direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin, prin care propune aprobarea casării, scoaterii din gestiune și scaderea din evidențele contabile a unor bunuri propuse spre casare la inventarul din 31.12.2017 la Gradinița cu program prelungit Prichindeii Veseli Huedin ( obiecte de inventar degradate total în valoare de 29.746,84 lei și mijloace fixe degradate total, în valoare de 21.259, 28 lei.

Având în vedere proiectul de hoărâre nr. 8999/19.10.2018 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 22.10.2018.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă casarea, scoaterea din gestiune și scăderea din evidentele contabile a bunurilor propuse a fi casare la inventarul din 31.12.2017 la Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin, astfel:
– Obiecte de inventar degradate total, în valoare de 13.893,02 lei ;
– Mijloace fixe degradate total, în valoare de 1.518,39 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin, și Directia economica din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr.154/26.10.2018

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ec. Vălean Alexandru Cozea Dan
LS………………………

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.