Ultimate magazine theme for WordPress.
profit

HCL: Ce evenimente organizează Casa de Cultură Huedin în 2018. Calendarul evenimentelor

0 39

Primarul oraşului Huedin, Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Ținând seama referatul nr. 135/18.01.2018, înaintat  de dl. Traica Nicolae în calitate de director al Casei de Cultură Huedin, privind aprobarea Programului cuprinzând  principalele activităţi  culturale, artistice şi sportive propuse a se desfașura în  anul 2018.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 763/19.01.2018, înaintat de primar și avizat de comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate,  la ședința  din data de 25.01.2018.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive, care vor fi organizate în anul 2018, de către sau prin Casa de Cultură Huedin, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Casa de Cultură și Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.

 

Nr. 20/30.01.2018                                       Consilieri total:                        15

Consilieri prezenţi:                 14

Consilieri absenți:                   1

Votat pentru:                           14

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează Secretar,

Prof. Matiș Horea – Dorin                                            Cozea Dan

LS………………………

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata